top of page

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků / smluvních partnerů v souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb a případnými marketingovými aktivitami společnosti VP Metal s.r.o.

1. Společnost VP Metal s.r.o. se zabývá

1.1 Předmětem podnikání společnosti VP Metal s.r.o. IČ: 04284003, se sídlem U hřiště 1146, 252 63 Roztoky, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 245303, zámečnictví, nástrojářství, obráběčství, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, pronájem nemovitostí, bytů a prostor sloužících k podnikání

 

 

1.2 Nedílnou součástí podnikatelské činnosti je i marketingová činnost na propagaci společnosti a v rámci níž dochází i ke zpracování osobních údajů zákazníků a kontaktních údajů smluvních partnerů.

2. Správce nebo zpracovatel?

2.1 Společnost VP Metal s.r.o. je správcem osobních údajů.

2.2 Naše společnost informuje, že není povinna mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních ve smyslu GDPR nařízení. V případě, že potřeba jeho ustanovení vznikne, bude o tom včas informovat své zákazníky a obchodní partnery.

2.3 Dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů posílejte na adresu: info@vpmetal.cz.

3. Co musíme splnit, abychom mohli Vaše údaje zpracovávat?

3.1 Společnost VP Metal s.r.o. jako správce osobních údajů je povinna při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a dále ze zákona o zpracování osobních údajů (dále jen „platné právní předpisy“). Společnost VP Metal s.r.o. pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochrany jejich údajů. Nezbytnou ochranu přitom zajišťuje i u třetích spolupracujících osob, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů vystupují, nebo mohou vystupovat jako správci osobních údajů, nebo jejich další správci, zpracovatelé nebo příjemci osobních údajů.

 

 

 

4. Jaké o Vás zpracováváme údaje a k jakým účelům?

4.1 Základní kontaktní osobní údaje a smluvní údaje našich zákazníků, smluvních partnerů a potencionálních zákazníků, jsou zpracovávány za účelem vedení smluvního vztahu a plnění závazků z obchodního vztahu plynoucí.

4.2 Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností zejména daňových povinností, povinností vůči ostatním správním či soudním úřadům, vůči kontrolním úřadům apod.

4.3 Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány na základě oprávněného zájmu naší společnosti, zejména v souvislosti s vymáháním oprávněných nároků naší společnosti, podporou podnikatelských aktivit, marketingu, správy obchodních vztahů.

4.4 Společnost VP Metal s.r.o. zpracovává osobní údaje smluvních partnerů a zákazníků konkrétně k následujícím účelům:

 • a) jednání o uzavření nebo změně smlouvy,

 • b) plnění smlouvy a poskytování služeb,

 • c) plnění zákonem uložených povinností v souvislosti s danou smlouvou, pokud právní předpisy plnění takovéto povinnosti předpokládají

 • d) vyúčtování smluvních nároků a plnění platebních povinností

 • e) plnění účetních a daňových povinností

 • f) vymáhání pohledávek a uplatňování jiných nároků prostřednictvím soudů či jiných nezávislých institucí

 • g) základního kontaktování zákazníka

 • h) nabízení obdobných produktů a služeb,

 • i) marketingové aktivity, zejména vedení zákaznické evidence, průzkumy spokojenosti zákazníků, zasílání informačních sdělení o novinkách týkajících se činnosti správce, aj.

 

4.5 Osobní údaje potencionálních zákazníků či smluvních partnerů jsou zpracovávány za účelem budoucího uzavření smluvního vztahu a prodeje zboží či služeb naší společností.

4.6 Společnost VP Metal s.r.o. jako správce osobních údajů vede elektronickou databázi,ve které eviduje základní osobní a kontaktní údaje zákazníků/ obchodních partnerů, nebo potencionálních zákazníků, vyhodnocuje jejich nákupní chování za účelem poskytování individualizovaných nabídek na odběr výrobků a služeb.

4.7 Osobní údaje zákazníků, obchodních partnerů a potencionálních obchodních partnerů jsou zpracovávány v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: jméno, příjmení,

 • kontaktní údaje: adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, telefon, e-mailová adresa

 • další osobní údaje: číslo bankovního spojení

4.8 U právnických osob či podnikajících fyzických osob jsou zpracovávány tyto údaje:

 • identifikační údaje: název firmy, jméno, příjmení, datum narození, popř. rodné číslo, slouží-li jako identifikátor v rámci DIČ, IČ, sídlo, místo podnikání

 • kontaktní údaje: korespondenční adresa, telefon, e-mailová adresa

 • další osobní údaje: číslo bankovního spojení, jméno a příjmení kontaktní osoby/ obchodního zástupce a její telefonní číslo, mailová nebo jiná kontaktní adresa, pracovní pozice

4.9 Za účelem marketingové propagace naší společnosti a zlepšování služeb jsou zákazníkům/ obchodním partnerům a budoucím obchodním partnerům zasílána i obchodní sdělení (nabídky, pozvánky, novoroční přání apod.) na jimi poskytnuté poštovní a elektronické adresy získané v souvislosti s nákupem zboží a služeb nebo na základě poskytnutého souhlasu. Zasílání obchodních sdělení má zákazník/ obchodní partner právo kdykoli jednoduše a bez nákladů odmítnout, o čemž je informován v rámci každého obchodního sdělení.

5. Jak se dostávají údaje do naší databáze?

5.1 Nové údaje do naší databáze získáváme přímo od našich zákazníků, obchodních partnerů.

5.2 Do naší zákaznické databáze vkládáme údaje:

 • a) získané z uzavřených smluv (kde je naše společnost smluvní stranou smlouvy)

 • b) získané případně přímo od potenciálních smluvních partnerů s jejich souhlasem – zejména při žádosti o zpracování nabídky obchodu nebo služby (ať už činností obchodních zástupců při jejich návštěvách, při prodejních akcích, nebo na základě e-mailové nebo telefonické poptávky zákazníků, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách) – v rozsahu poskytnutých údajů

6. Které osoby mají přístup k Vašim osobním údajům, komu je předáváme?

6.1 Všechny osobní údaje zpracovává Společnost VP Metal s.r.o. jako správce.

6.2 Zákaznická databáze není sdílena s dalším správcem osobních údajů.

6.3 Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti, jako je

 • zpracování účetní a daňové agendy

 • poskytování fakturačních služeb

 • advokátní kanceláře

 • systémová podpora jiné koncernové společnosti

 • podpora při marketingových aktivitách (rozeslání listovních zásilek, rozesílání hromadných mailingových nabídek, včetně nabídek zasílaných elektronickou poštou, průzkum spokojenosti zákazníků či trhu, správu zákaznické telefonické a emailové linky, vyhodnocení nákupního chování a obdobné marketingové aktivity).

6.4 Kontaktní údaje zákazníků/ obchodních partnerů dále můžeme v omezeném rozsahu sdílet se společnostmi, které pro nás zajišťují dopravu, skladování či kontrolu prodávaného zboží, svoz a likvidaci nespotřebovaného prodávaného zboží a obalů, příp. smluvní pojišťovně, a to jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, popř. s třetími osobami, vůči nimž jsme v postavení subdodavatele, a to v rozsahu nezbytném pro realizaci zakázky, a to po dobu nutnou k realizaci konkrétní zakázky a následně dobu nutnou pro uplatnění oprávněných nároků naší společnosti.

6.5 Zpracování osobních údajů mohou pro naši společnost provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

6.6 Osobní údaje mohou být zpřístupňovány v souvislosti s plněním zákonných povinností v rámci poskytované součinnosti správních úřadů, zejména orgánů činných v trestním řízení, kontrolních úřadů, dále soudů, exekutorů, insolvenčních správců apod., vždy pouze v rozsahu stanoveném zákonem a na základě jejich legitimní výzvy.

7. Jak dlouho je uchováváme?

7.1 Údaje smluvních partnerů v databázi uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu k tomu, abychom mohli plnit smlouvu a z ní vyplývající smluvní povinnosti a vykonávat z ní vyplývající práva. Pro účely plnění smlouvy můžeme potřebné osobní údaje zpracovávat i bez souhlasu subjektu údajů. Pro potřeby archivace a plnění zákonných archivačních a kontrolních povinností a vymáhání oprávněných nároků naší společnosti, uchováváme osobní údaje subjektů údajů minimálně dalších 10 let po zániku smluvního vztahu. Je-li právními předpisy stanovena kratší lhůta pro plnění archivačních povinností, nebo kontrolních povinností zejména ve vztahu k finančnímu úřadu, jsou údaje uchovávány po tuto kratší, právními předpisy stanovenou dobu.

7.2 Údaje, které získáme s Vaším souhlasem nebo které jsou vedeny, zpracováváme po dobu trvání souhlasu nebo oprávněného zájmu naší společnosti, zejména v souvislosti s plněním zákonných archivačních lhůt a vymáháním našich nároků. V případě odvolání Vašeho souhlasu jsou osobní údaje uchovávány a zpracovávány i nadále, je-li to nezbytné k účinnému vymáhání oprávněných nároků smluvních stran, nebo vyplývá-li takováto povinnost z právních předpisů.

7.3 Pomine-li účel zpracování, jsou veškerá data subjektů údajů, resp. data, která sloužila k danému účelu z naší databáze vymazána.

8. Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?

8.1 Fyzická osoba, která je subjektem údajů, které zpracováváme, má právo na:

 • a) přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR

 • b) na opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR

 • c) požadovat výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 GDPR

 • d) vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

 • e) právo na omezené zpracování dle čl. 18 GDPR

 • f) na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR

 • g) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – bližší informace na www.uoou.cz pro případ, že by její práva vyplývající z platných právních předpisů byla porušena.

8.2 V případě jakýchkoliv dotazů či požadavku na vysvětlení týkajícího se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na e-mailu: info@vpmetal.cz

9. Důsledky neposkytnutí osobních údajů

9.1 Neposkytnutí osobních údajů má za následek nemožnost uzavření smluvního vztahu a z toho plynoucí nemožnost plnění smluvních povinností. Souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li tento poskytnut z Vaší strany může být kdykoli bezplatně odvolán na mailovou adresu: info@vpmetal.cz

9.2 Je-li odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s marketingovými aktivitami naší společnosti, bude okamžikem jeho odvolání ukončeno poskytování služeb či výhod, pro které byl daný souhlas poskytnut.

10. Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii

10.1 Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

 

VP Metal s.r.o.

 • Grey Instagram Icon
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Pinterest Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey YouTube Icon
bottom of page